tel: 42 677 19 90
gsm: 604 538 772

biuro@nordynski-rent.pl
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU (OWN)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu określają szczegółowe warunki umów najmu Pojazdu bez kierowcy, zawieranych przez ENVIO Mrozowski, Stawicki Sp.j. zwanym dalej Wynajmującym w ramach prowadzonej wypożyczalni Pojazdów.
 2. OWN stosuje się wprost, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 3. W razie sprzeczności Umowy i OWN pierwszeństwo stosowania przysługuje Umowie.
 4. Integralną częścią umowy jest Cennik Opłat Dodatkowych stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.
 5. Wynajmujący wydaje Najemcy Pojazd w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad, zdatny do umówionego użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Wszelkie uwagi dotyczące Pojazdu należy zgłosić najpóźniej w chwili jego odbioru, pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe w terminie późniejszym.
 6. Najemcą (w przypadku osób fizycznych) oraz osobą uprawnioną do prowadzenia Pojazdu może zostać wyłącznie osoba, która najpóźniej w dniu zawarcia Umowy ukończyła 21 lat i od co najmniej roku posiada honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii wymaganej dla wynajmowanego Pojazdu.
 7. Najemca (w przypadku osób fizycznych) oraz osoba uprawniona do prowadzenia Pojazdu przed zawarciem Umowy zobowiązana jest do okazania Wynajmującemu dwóch ważnych dokumentów: prawa jazdy określonego w ust. 5, dowodu osobistego lub paszportu.
 8. Osoba trzecia nie może używać Pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 9. Wynajmujący może wyrazić zgodę aby wskazana przez Najemcę osoba mogła prowadzić Pojazd (drugi kierowca) pod warunkiem, zgłoszenia takiego zamiaru przez Najemcę do czasu podpisania umowy najmu oraz posiadania przez osobę uprawnioną, od co najmniej roku, ważnego honorowanego na terytorium RP prawa jazdy oraz ważnego dowodu osobistego lub paszportu wskazanej osoby. W braku możliwości przedłożenia wskazanych dokumentów w chwili zawarcia umowy najmu, Najemca zobowiązany jest w terminie 24h od zawarcia umowy najmu okazać lub przesłać powołane wyżej dokumenty drogą elektroniczną do siedziby Wynajmującego, pod rygorem uznania braku uprawnienia wskazanej osoby do prowadzenia Pojazdu.
 10. Wynajęty Pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego poza przypadkami wskazanymi w ust. 9.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i szkodę wyrządzoną przez każdą osobę, która została przez niego wskazana jako uprawniona do prowadzenia Pojazdu oraz zobowiązuje się i przyjmuje odpowiedzialność za zapoznanie wskazanej przez niego osoby upoważnionej do prowadzenia Pojazdu z treścią OWN.
 12. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia określonego w ust. 9 Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie z zastrzeżeniem, iż za szkodę wynikłą z braku udzielenia powyższej informacji, odpowiedzialność wobec Wynajmującego ponosi Najemca.
 13. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego Pojazdu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych w OWN lub nie wskazanej jako osoba upoważniona do prowadzenia Pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie 1000 złotych za każdą nieuprawnioną osobę korzystającą z Pojazdu.
 14. Doba wynajmu trwa 24 godziny i rozpoczyna się w momencie wydania Pojazdu.
 15. W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia go karą umowną w wysokości 1500 złotych za każdy odebrany samochód oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 16. We wszelkich wypadkach uprawniających Wynajmującego do naliczenia przez kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru Pojazdu od Najemcy lub każdej osoby, w której posiadaniu Pojazd będzie się znajdował, na wyłączny koszt Najemcy, w przypadku używania samochodu niezgodnie z Umową oraz w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu najmu. Najemca nie uznaje takich działań, jako działań naruszających jego posiadanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 18. Najemca nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy Najmu bez zgody Wynajmującego.

WYDANIE I ZWROT POJAZDU

§ 2

 1. Wydanie Pojazdu Najemcy oraz jego zwrot Wynajmującemu potwierdzany jest w formie protokolarnej. Protokół Przekazania / Zwrotu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (dalej Protokół).
 2. Wydanie oraz zwrot Pojazdu przez Najemcę dokonywany jest w siedzibie Wynajmującego w Łodzi przy ol. Snowalnianej 3. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu Pojazdu w innym miejscu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy wynikającymi z tego tytułu kosztami.
 3. Wydanie Pojazdu Najemcy następuje z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu. Z chwilą wydania Pojazdu na Najemcę przechodzi ryzyko utraty albo uszkodzenia Pojazdu.
 4. Zwrot Pojazdu następuje, z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu. W przypadku odmowy podpisania Protokołu przez Najemcę, Strony uznają, że odbiór Pojazdu nastąpił według stanu opisanego w Protokole, który został podpisany przez Wynajmującego.
 5. W przypadku zwrotu pojazdu po godzinach pracy Wynajmującego , Najemca zobowiązany jest do pozostawienia dokumentów samochodu oraz kluczyków w miejsce do tego wyznaczonym przez Wynajmującego.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

§ 3

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania Pojazd, zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd jest ubezpieczony w zakresie AC, OC i NW na terenie Unii Europejskiej – szczegółowe warunki ubezpieczenia pojazdu udostępnianie są na życzenie.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 4

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Pojazd, w takim stanie, w jakim go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i dokumentami, najpóźniej w oznaczonym w Umowie terminie zwrotu. Pojazd powinien być zwrócony w stanie możliwym do dokonania oględzin przez Wynajmującego, w przeciwnym przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wiążących jednostronnych oględzin Pojazdu dopiero po jego umyciu w terminie 24 godzin od jego zwrotu.
 2. Najemca zobowiązany jest eksploatować Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie, będące następstwem prawidłowego korzystania z Pojazdu.
 3. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zwrot firmie ubezpieczeniowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, odszkodowania wypłaconego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu wydanego mu przez Wynajmującego, którym kierował Najemca lub upoważniony przez Najemcę kierowca, w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działających środków, które ten stan mogą wywołać lub w przypadku, gdy kierujący Pojazdem zbiegł z miejsca wypadku.
 4. W razie wykrycia przez Najemcę usterki w Pojeździe, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia Pojazdu zabrania się kontynuowania używania Pojazdu do czasu usunięcia usterki. W takiej sytuacji Najemca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym, a następnie postępować zgodnie z jego wskazówkami.
 5. Najemca otrzymuje Pojazdu zatankowany do pełna i jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem.
 6. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za brakujące paliwo w Pojeździe w wysokości poniesionych kosztów dotankowania samochodu + 50 zł jako opłaty za usługę dotankowania. Oszacowania ilości brakującego paliwa dokonuje pracownik Wynajmującego na podstawie danych z systemu monitorowania Pojazdu, o czym umieszcza wzmiankę w Protokole Pojazdu lub na podstawie rachunku ze stacji benzynowej po uzupełnieniu paliwa.
 7. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę Pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole oraz odszkodowania za ponad normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
  4. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  5. likwidacji szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w tym kosztów myjni i prania tapicerki
  6. odszkodowaniem za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Pojazdem czy pasażera Pojazdu albo za utratę wartości Pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,
  7. drobnych szkód w Pojeździe nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
  8. administracji procesu likwidacji szkody komunikacyjnej w pojeździe powstałej z winy najemcy.

§ 5

 1. Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd, w szczególności poprzez:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa drogowego,
  2. używanie właściwego paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu,
  3. wymianę na własny koszt przepalonych żarówek l
  4. uzupełnienie na własny koszt płynów eksploatacyjnych w szczególności: płyn do spryskiwaczy szyby szyb, płyn AD BLUE itp.
  5. sprawdzanie ciśnienia opon oraz stanu ogumienia,
  6. przewożenie maksymalnie takiej liczby pasażerów, na jaką zarejestrowany jest Pojazd.
 2. Najemca zobowiązuje się do zaniechania następujących czynności:
  1. przewożenia w Pojeździe ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności,
  2. holowania innych Pojazdów lub przyczep, chyba że Umowa stanowi inaczej,
  3. prowadzenia Pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub też bez posiadania odpowiednich uprawnień,
  4. palenia w Pojeździe tytoniu oraz tzw. elektronicznych papierosów oraz innych urządzeń do podgrzewania tytoniu np. IQOS
  5. opuszczania granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  6. wjazdów do następujących Państw: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia,
  7. brania udziału w wyścigach, rajdach, innych zawodach sportowych ani w treningach do nich lub w innych zdarzeniach o podobnym charakterze,
  8. używania Pojazdu do nauki lub doskonalenia jazdy,
  9. oddawania Pojazdu osobom trzecim innym niż wskazanym w §1 ust. 9 do kierowania lub używania na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego,
  10. dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
  11. przewożenia wewnątrz Pojazdu jakichkolwiek zwierząt.
 3. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz przed kradzieżą, na czas niepozostawania Najemcy w Pojeździe, w szczególności poprzez:
  1. używanie wszystkich zamontowanych w Pojeździe zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami Pojazdu oraz kradzieżą,
  2. niepozostawianie w Pojeździe kluczy i dokumentów,
  3. pozostawianie Pojazdu na parkingu strzeżonym albo na własnej ogrodzonej posesji.
 4. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o kradzieży Pojazdu albo o kradzieży lub zagubieniu tablicy rejestracyjnej Pojazdu. W przypadku kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu klucze do Pojazdu oraz dowód rejestracyjny Pojazdu.
 5. Najemca, w razie wypadku lub kolizji z udziałem Pojazdu, zobowiązuje się:
  1. niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego,
  2. niezwłocznie wezwać Policję na miejsce zdarzenia oraz uzyskać od Policji dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia,
  3. wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia Pojazdu,
  4. po zdarzeniu nie pozostawiać Pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia.
 6. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego Pojazdu w okresie użytkowania Pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.
 7. Najemca upoważniony jest do wyjazdu pojazdem poza granicę RP tyko w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Wynajmującego.
 8. W razie wyrażenia przez Wynajmującego zgody na opuszczanie przez Pojazd granic Unii Europejskiej, Najemca zobowiązuje się do wykupienia, na swój koszt, polisy OC – „Zielona karta”.

§ 6

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w terminie określonym Umową.
 2. Strony mogą uzgodnić przedłużenie czasu najmu. Najemca zgłasza zamiar przedłużenia czasu najmu drogą telefoniczną lub elektronicznie (sms, e-mail), co najmniej cztery godziny przed zakończeniem terminu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie Wynajmującego o wyrażeniu zgody na przedłużenie czasu wymaga formy pisemnej.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu Pojazdu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i podlega zgłoszeniu Policji.

§ 7

 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za najem Pojazdu, w kwocie określonej Umową.
 2. Ilekroć w Umowie mowa jest o należności netto należy ją powiększyć o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 3. W razie przedłużenia czasu najmu, stosownie do postanowień § 6 ust. 2, opłata za najem wynosi 100% stawki dobowej, wynikającej z Umowy (stawka dobowa) za każdą rozpoczętą dobę przedłużonego terminu najmu. Jednakże, jeżeli uzgodniono, iż czas najmu zostanie przedłużony na okres nieprzekraczający dwóch godzin, opłata wynosi 50 % stawki dobowej.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1, płatna jest z góry, najpóźniej przy wydaniu Pojazdu lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze vat.
 5. Opłata, o której mowa w ust. 3, płatna jest najpóźniej w dniu, który strony, stosownie do postanowień § 6 ust. 2 uzgodniły na dzień zwrotu Pojazdu lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze vat. Jeżeli Pojazd został zwrócony w umówionym dniu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego zwiększonej opłaty najpóźniej wraz ze zwrotem Pojazdu lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze vat.
 6. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

§ 8

 1. Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kaucji w kwocie 1000 złotych, najpóźniej w chwili wydania Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W razie wyrażenia przez Wynajmującego zgody na opuszczanie przez Pojazd granic Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 5 Umowy, wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1, wynosi 1500 złotych .
 3. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Najemca wyraża zgodę, na potrącenie przez Wynajmującego z kaucji należności przysługujących mu od Najemcy, w szczególności należności z tytułu opłat i kar umownych.
 5. Kaucja nie wpływa na ograniczenie zakresu odpowiedzialności Najemcy i Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji w wypadku, gdy wysokość kaucji nie pokrywa szkody Wynajmującego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

§ 9

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę podczas trwania umowy najmu, w szczególności na skutek awarii Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu lub wypadku, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach należących do Najemcy, pozostawionych na terenie Wynajmującego, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe. Wynajmujący przechowa rzeczy znalezione nie dłużej niż 6 m-cy począwszy od momentu ich znalezienia.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe, kary (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. W przypadku gdy takie wystąpią Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów z nimi związanych włącznie z kosztami administrowania.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.

§ 10

Wynajmujący w wypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu na okres przekraczający 24 godziny, z przyczyn niezależnych od Najemcy, zastąpi wynajmowany Pojazd innym Pojazdem, o podobnym standardzie. W przypadku braku takiej możliwości zwróci opłatę, o której mowa w § 7 ust. 1, w części odpowiadającej czasowi unieruchomienia Pojazdu.

§ 11

Wynajmujący nie ponosi kosztów nieuzgodnionych z nim napraw Pojazdu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

§ 12

 1. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim na podstawie Umowy i niniejszych OWN zobowiązań.
 2. Najemca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez kierującego Pojazdem i zapłaty wszelkich opłat obciążających Wynajmującego w związku z używaniem Pojazdu, powstałych po oddaniu Pojazdu do używania a przed zwrotem Pojazdu Wynajmującemu oraz do naprawy wszelkich szkód powstałych w związku z nienależytym użytkowaniem Pojazdu oraz wszelkich szkód powstałych na oddanym mu w używanie mieniu. W razie wątpliwości postanowienia ustępu niniejszego należy rozumieć w ten sposób, iż Wynajmujący nie odpowiada za kary pieniężne nałożone w związku z używaniem pojazdu przez Najemcę lub osobę trzecią. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich nałożonych kar pieniężnych w pełnej wysokości.
 3. Najemca zobowiązuje się naprawić szkody, o których mowa w ust. 1 i 2 na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym, chyba że OWN przewiduje karę umowną. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę o której mowa w ust. 2, powstałą na skutek kradzieży Pojazdu lub wskutek wypadku albo kolizji z udziałem Pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy, jeżeli:
  1. Najemca nie zawiadomił niezwłocznie Wynajmującego o kradzieży pojazdu lub w przypadku kradzieży Pojazdu nie zwrócił niezwłocznie Wynajmującemu kluczy do Pojazdu lub dowodu rejestracyjnego Pojazdu,
  2. Najemca pozostawił w Pojeździe klucze do Pojazdu lub dokumenty Pojazdu a doszło do jego kradzieży,
  3. Najemca nie zawiadomił o wypadku lub kolizji z udziałem Pojazdu Policji lub przedstawiciela Wynajmującego albo nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia lub nie uzyskał od Policji dokumentu potwierdzającego zajście zdarzenia albo nie wypełnił oświadczenia o okolicznościach uszkodzenia Pojazdu,
  4. Najemca nie dopełnił formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 4. 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek kradzieży lub zgubienia tablicy rejestracyjnej Pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy.

§ 13

W razie zaistnienia szkody, której naprawienie następuje z polisy autocasco lub OC Wynajmującego, Najemca niezależnie od postanowień § 12 zobowiązany jest do:

 1. zapłaty opłaty administracyjnej określonej w załączniku nr 3 COD (Cennik Opłat Dodatkowych)

§ 14

 1. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku unieruchomienia Pojazdu, z winy Najemcy, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości cen najmu za czas naprawy Pojazdu, zaokrąglony do pełnej doby w górę.
 2. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku utraty Pojazdu, z winy Najemcy, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości cen najmu za czas do wypłaty odszkodowania za utracony Pojazd, zaokrąglony do pełnej doby w górę.
 3. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku utraty dokumentów Pojazdu, zagubienia tablicy rejestracyjnej, zniszczenia nalepki legalizacyjnej poprzez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 złotych.
 4. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku zabrudzenia Pojazdu poprzez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 50 złotych , jeżeli naprawienie szkody wymaga umycia Pojazdu oraz kary umownej w wysokości 100 złotych , jeżeli naprawienie szkody wymaga czyszczenia wnętrza Pojazdu, oraz kary umownej w wysokości 300 złotych , jeżeli naprawienie szkody wymaga prania tapicerki Pojazdu lub czyszczenia w następstwie przewożenia zwierząt. Oceny czystości Pojazdu dokonuje pracownik Wynajmującego.
 5. Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku palenia tytoniu, elektronicznych papierosów lub korzystania z urządzeń do podgrzewania tytoniu np. IQOS w Pojeździe, poprzez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 złotych .
 6. W przypadku naruszenia postanowień innych niż wskazane w ust. 1-5, w szczególności, o których mowa w § 5 ust.1i2 Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu poprzez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1000 złotych , z tym zastrzeżeniem że kara umowna za naruszenie obowiązku określonego w § 5 ust 2 pkt 3 wynosi 10000 złotych
 7. W przypadku usunięcia przez Najemcę loga firmy lub innych oznaczeń z pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 100 zł za każde usunięte oznaczenie.

§ 15

 1. 1. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w umówionym terminie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% stawki dobowej opłaty za najem, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. Jednakże jeżeli Pojazd zostanie zwrócony w terminie nieprzekraczającym dwóch godzin od umówionego terminu zwrotu Pojazdu, kara umowna wynosi 100% stawki dobowej opłaty za najem.
 2. 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, staje się wymagalne w odpowiedniej części wraz z rozpoczęciem każdej kolejnej doby opóźnienia.

§ 16

Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za pozostawienie Pojazdu należącego do Najemcy na terenie Wynajmującego, po upływie terminu najmu. Opłata za parkowanie wynosi 50 złotych netto za każdą rozpoczętą dobę.

§ 17

 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,14% za każdy dzień opóźnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Wynajmujący zawiadomi organy ścigania o przywłaszczeniu Pojazdu, jeżeli:

 1. Najemca nie zwróci Pojazdu w umówionym terminie, zgodnie z regolacją z § 4 Umowy
 2. Najemca bez zgody Wynajmującego przekroczy granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19

 1. Najemca akceptuje fakt, że Pojazdy Wynajmującego mogą być zaopatrzone w urządzenia nawigacyjne GPS i być objęte ścisłym monitoringiem, z możliwością unieruchomienia Pojazdu.
 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur Vat bez podpisu.

§ 20

Spory sądowe wynikłe na gruncie Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

SIEDZIBA

FIRMY

mapa

Profesjonalna obsługa
Niska kaucja za wypożyczenie
Nawigacja w każdym aucie
CB Radio na wyposażeniu

Copyright © 2024

made by pinkpin

Podane ceny są cenami NETTO, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 k.c
Pliki Cookies: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
* dotyczy oferty na okres >28 dni
Wypożyczalnia samochodów Łódź